Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Защита на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018г. влeзе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица (ФЛ) от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги в сектор търговия, Викиват ООД (https://mastech.bg) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на физическите лица единствено, които са необходими за предоставянето на услугата онлайн поръчка,пази ги отговорно и законосъобразно.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права като наши клиенти. Викиват ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация, тъй като защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните данни, която Ви предоставяме.
Викиват ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Викиват ООД;
ЕИК/БУЛСТАТ: 160138003;
Адрес на регистрация: България, гр. Пловдив, 4003, ул. Тича 17 ;
Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3;
Телефон.: 032 643219;
E-mail: personal.data@mastech.bg;
Уебсайт: https://mastech.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
Телефон: 02 9153518;
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
Уебсайт: www.cpdp.bg;


Какво са лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (ФЛ) като име/презиме/фамилия; имейл адрес; ЕГН; възраст; дата на раждане; телефон; физически адрес и други. Викиват ООД не изисква, събира и обработва ЕГН на своите клиенти!
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Викиват ООД не събира, изисква и обработва такава информация за Вас!
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Викиват ООД, притежател на уебсайт: https://mastech.bg събира и обработва Вашите лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и за да изпълняваме договорните и предоговорени задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Обработката се извършват с цел, за да може да се достави стоката/услугата и да бъдат издадени необходимите документи, съпровождащи продажбата съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:
- Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
- Обработване за изпълнение на задълженията на Викиват ООД по договор с Вас; 
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Викиват ООД; 
- За целите на легитимния интерес на Викиват ООД. 
(2). Викиват ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на физическите ни магазини и електронния магазин.
Цели и принципи при събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Чл. 2 (1) Викиват ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия електронен магазин: https://mastech.bg за покупка на стока/и, при ползване на нашите сервизни услуги за гаранционен и извън гаранционен ремонт, за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
- Създаване на клиентнски профил с потребителско име и парола и осигуряване на пълна функционалност на електронен магазин (https://mastech.bg) вкл. проследяване на история на поръчки, редактиране на лични данни, изтриване на данни и профил.
- Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени от нашия онлайн магазин чрез регистрация (профил). Правно основание за събиране на лични данни тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
- Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори. При предоставяне на техническа поддръжка/консултация по телефон или емейл.
- Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, или под друга форма, за да ви припомним, че имате направена онлайн поръчка при нас, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка в онлайн магазина, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, запитване, поръчка или рекламация; за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт.
- Подобряване на услугите. Използваме лични данни за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции на нашия уебсайт, и едновременно с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание  нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За осигуряване на достатъчна защита на вашите права и интереси, ние ползваме личните данни в анонимна форма.
- Защита, безопасност и решаване на спорове.  Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
- Маркетингови предложения:
- Информационен бюлетин при заявено от вас съгласие
- Изпращаме ви търговски съобщения (бюлетин) за подобни продукти на тези, които сте закупили, промо кодове, нови промоции, актуални новини, предстоящи или текущи доставки друга полезна информация.
- Вие винаги имате възможност да прекратите тези търговски съобщения (бюлетин) чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл или през вашия профил. В случай, че прекратите абонамента на бюлетина, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
- Маркетинговите предложения, които ви се показват също могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето - от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.
- Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт и примерен формуляр са посочени в  този документ.
(2) Принципите, свързани с обработването на данни, които Викиват ООД спазва при обработката на вашите лична информация са:
Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото.
- Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
- Принцип на точност и актуалност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
- Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
(3) Лични данни на физически лица на електронния магазин (https://mastech.bg) се обработват в регистър „Клиенти“.
(4) При обработването и съхранението на личните данни, Викиват ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други държавни и общински органи.
Предоставяне на личните данни на трети страни
Чл.3 (1) Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само, когато е необходимо за изпълнение на договора за продажба въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това. Тези данни могат да бъдат дадени на следните:
- На доставчиците и куриерски компании с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора.
- На други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
- На трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
- На Държавни органи;
- На трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти (Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности).
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Викиват ООД?
Чл. 4 (1) Викиват ООД (https://mastech.bg) извършва следните операции с личните данни за следните цели:
- Регистрация на потребител в електронния магазин (https://mastech.bg) и изпълнение на договор за покупка на стока/услуга. Тази операция има за цел откриване на клиентски акаунт, който е защитен с потребителско име и парола, избрана от вас.  В рамките на клиентския профил попълвате своите име и фамилия; точен и валиден адрес; телефон за връзка; имейл; история на поръчки и възможност за промqнa на абонамента за информационния бюлетин.
- Изпращане на информационни съобщения. За целите на тази дейност, ние информираме клиента за различни промени относно направена поръчка/покупка като – промяна в наличността на стоката; статус на направена поръчка; надвишени или различни параметри; промоционални кодове за отстъпка; информиране за срокове и цени на доставка на стоки предлагани по заявка и други уточнения.
- Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават новини, горещи оферти, промо кодове; изтичащи или изтекли промоции; полезни съвети и статии.
(2) Викиват ООД (https://mastech.bg) обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Ваши индивидуални данни:
1) Име;
2) Фамилия;
3) Адрес;
4) Електронна поща;
5) Телефон;
6) IP адрес - местоположение;
7) IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.                                                                                           
Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на потребител и обработка на онлайн поръчки.
2) Осъществяване на връзка с клиента чрез имейл или телефон за уточнение на начина, мястото и срока на доставка; уточнения за продуктите; известяване за получена поръчка през системата; консултация при покупка; известяване за наличност на продукти; при одобрение или отказ на поръчки, за известяване на статус при рекламации, ремонт у други производни.       
3) Изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия или Регистрация в уебсайта, както и закупуване на стока чрез съзадаване на ваш профил, между Викиват ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
- Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Когато създавате вашия профил и пазарувате онлайн, можете да попълните в него повече от един адрес за доставка, допълнителен телефон, допълнителен имейл и други.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
- Други данни, които Викиват ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Викиват ООД (https://mastech.bg) събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
- Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице (ФЛ), Викиват ООД не изисква да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН) и не обработва подобна лична информация. Ние изискваме само име и фамилия.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по закупената стока или услуга
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Викиват ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Викиват ООД като администратор на https://mastech.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното
- ЕГН
- Картови данни
(4) Личните данни са събрани от Викиват ООД от лицата само за които се отнасят.

Защита на личните данни и срок на обработка, и съхраняване
Чл.5 (1) Викиват ООД (https://mastech.bg) съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в нашия уебсайт. След изтичането на този срок, Викиват ООД полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. Викиват ООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от Викиват ООД.
(2) Викиват ООД ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ВИКИВАТ ООД или друго.
(3) Викиват ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство в Република България и ЕС за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация (например за счетоводни документ).
(4) Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
Чл.6 (1) Обработката и съхранението на личните данни е за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок от 2 години за физически лица (ФЛ), след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове и/или рекламации.
(2) За времето, през което Викиват ООД (https://mastech.bg) като администратор е задължен да съхранява лични данни според общозадължителните правни наредби - счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество Викиват ООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
(3) Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.
(4) Съгласието за маркетинговите предложения (бюлетин) е валидно до отменяне от страна на клиента. 

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 7(1) Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни устно пред наш служител, по телефон, на имейл: personal.data@mastech.bg. Също така може да използвате формулярите, приложени в този документ или да използвате свободен текст за вашите въпроси.
(2) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Викиват ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изявяване на това желание по всеки възможен начин – устно пред наш служител, в писмена форма или на имейл. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на Викиват ООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона. Може да направите това по следните начини:
- чрез имейл до: personal.data@mastech.bg
- устно пред наш служител, по телефон, на място и всички други възможни начини.
(3) Викиват ООД (https://mastech.bg) може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(4) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен в нашата система. Имайте предвид, че връщане на стар акаунт и информация от него няма да бъде възможно.
(5) Заявяване на желание за оттегляне съгласието си за обработка на Вашите лични данни може да се предяви и от упълномощено лице като представи нотариално заверено пълномощно.
(6)  В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни. Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Право на достъп
Чл. 8 (1) Вие имате право да изискате и получите от Викиват ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас по посочените начини в този документ.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Викиват ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Винаги може да ни пишете на: personal.data@mastech.bg
(4) Предоставянето на достъп до данните е напълно безплатно за всички наши клиенти, но Викиват ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване на данни
Чл.9 (1) Вие винаги можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил или с отправяне на искане до Викиват ООД чрез имейл до personal.data@mastech.bg

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 10 (1) Вие имате правото да поискате от Викиват ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Викиват ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- Личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Викиват ООД.
- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Викиват ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да го направите чрез имейл до personal.data@mastech.bg или по друг удобен за вас начин ( устно пред на- служител, по телефон или имейл) като следва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Викиват ООД, като представите на място документ, удостоверяващ тази информация ( без лична карта). За целите на идентификация и при необходимост ще трябва да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Викиват ООД.
(4) Викиват ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 11(1) Вие имате право да изискате от Викиват ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Викиват ООД да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- Викиват ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Викиват ООД преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 12 (1) Вие можете по всяко време да поискате справка за данните, които се съхраняват и обработват за Вас като изявите желание за това чрез имейл до: personal.data@mastech.bg .
(2) Вие можете да поискате от Викиват ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 13 
Вие можете да поискате от Викиват ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Викиват ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 14. 
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Викиват ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 15
(1) Ако Викиват ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Викиват ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Удостоверяване, документи и отчетност на искания и упражняване на вашите права
Чл. 16 При упражняване на вашите права за всяко действие Викиват ООД ще следва строги процедури на отчетност като ще се издава официален документ - ПРОТОКОЛ в 2 екземпляра за дружеството и за всеки клиент, в присъствието на длъжностното лице на Викиват ООД.  Срокът  за отговор на ваша заявка е до 14 работни дни.

Други разпоредби
Чл. 17 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто контакти са посочени в началото на документа.
Чл. 18 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Какви мерки за сигурност сме предприели във Викиват ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?
Ние във Викиват ООД (https://mastech.bg) напълно разбираме колко е важна конфиденциалността на вашите данни. Държим на сигурността на нашите потребители и сме осигурили всички административни, технически и физически мерки и средства за опазване и защита на уебсайта и на всеки клиент от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Всички служители на Викиват ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията. Бихме искали да знаете, че събираме и използваме лична информация при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство, за да разберем по-добре вашите нужди и интереси и да ви обслужваме по-качествено.

ВИКИВАТ ви препоръчва:
- Пазате паролата на профила си!
- Не предоставяйте паролата и потребителското си име за вашия профил на никого. Лице, което знае паролата ви, има достъп до акаунта Ви;
- Избягвайте използването на една и съща парола за различни акаунти;
- Добра и препоръчана практика е често да сменяте своята парола.

ВАЖНО! Викиват ООД няма да изисква от вас да ни разкривате своята парола. Викиват няма да изисква при обаждане по телефона с цел потвърждаване на вашата поръчка да ни предоставяте лични данни за банкова сметка, както за кредитни карти. Всяко подобно обаждане или съобщение по имейл или телефон трябва да бъде игнорирано. Ако попаднете в подобна ситуация, моля незабавно да се свържете с нас. 

Валидност и актуализиране на Политиката
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни, за да отговаряме на всички изисквания по новата наредба и законодателство на Република България. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, с която да се запознаете.

Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Политика на поверителност на лични данни във mastech.bg, не се колебайте да се свържете с нас на посочените имейл адреси или телефони за връзка.
Email: personal.data@mastech.bg
По поща: гр. Пловдив, 4002, ул. Мостова 3, за Длъжностното лице за защита на данните
Грижа за клиента: 032 643219

Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах