Викиват ООД - официален представител на Mastech за България
bg
BGN
0

Терминологичен речник

Име
Описание
Референция
Напрежение (V)
Напрежението, наричано също така и електродвижеща сила, е количествено изразяване на потенциалната разлика в заряда между две точки в електрическо поле.
Напрежение DC
Напрежението, наричано също така и електродвижеща сила, е количествено изразяване на потенциалната разлика в заряда между две точки в електрическо поле.
Напрежение AC
Напрежението, наричано също така и електродвижеща сила, е количествено изразяване на потенциалната разлика в заряда между две точки в електрическо поле.
Електрически ток ( I )
Електрическият ток е поток от електрически заряд. Общият символ за обозначаване на тока е буквата I. Единицата в система SI за измерване на електрически ток е ампер (А), което е потока на електрическия заряд със скорост равна на един кулон за секунда. Частиците, които носят заряда в електрически ток, се наричат носители на заряд.
Електрически ток DC
Електрическият ток е поток от електрически заряд. Общият символ за обозначаване на тока е буквата I. Единицата в система SI за измерване на електрически ток е ампер (А), което е потокът на електрическия заряд със скорост равна на един кулон за секунда. Частиците, които носят заряда в електрически ток, се наричат носители на заряд.
Електрически ток AC
Електрическият ток е поток от електрически заряд. Общият символ за обозначаване на тока е буквата I. Единицата в система SI за измерване на електрически ток е ампер (А), което е потокът на електрическия заряд със скорост равна на един кулон за секунда. Частиците, които носят заряда в електрически ток, се наричат носители на заряд.
Съпротивление (R)
Електрическото съпротивление е физична величина, която се характеризира със способността на дадено вещество или материал да прилага съпротивление върху потока от електрически ток преминаващ през него. Означава се с главна буква R. Стандартната мерна единица за електрическо съпротивление в система SI е ом (Ω).
Капацитет (C)
Капацитетът е способността на компонент или верига да събира и съхранява енергия под формата на електрически заряд. SI единица на капацитет е фарад (символ: F), кръстен на английския физик Майкъл Фарадей. Фарадов кондензатор, когато се зарежда с 1 кулон на електрически заряд, има потенциална разлика от 1 волт между неговите пластини.
Зумер
В електрониката, тестът за непрекъснатост е проверка на електрическата верига, за да се види дали токът протича. Извършва се тест за непрекъснатост чрез подаване на малко напрежение по веригата. Ако потокът на електроните е възпрепятстван от прекъснати проводници или повредени компоненти, веригата е "отворена".
Диод
Диодът е специализиран електронен компонент с два електрода, наречени анод и катод. Повечето диоди са направени от полупроводникови материали като силиций, германий или селен. Основното свойство на диода е неговата тенденция да провежда електрически ток само в една посока. Когато катодът е отрицателно зареден по отношение на анода при напрежение, по-голямо от определен минимум, който се нарича напред, токът преминава през диода. Ако катодът е положителен по отношение на анода, е със същото напрежение като анода, или е отрицателен с количество, по-малко от напрежението напред, тогава диодът не провежда ток. Това е опростен изглед, но важи за диоди, работещи като изправители, превключватели и ограничители. Напредващото напрежение е около шест десети от волт (0,6 V) за силициеви устройства, 0,3 V за германиеви устройства и 1 V за устройства със селен.
Автоматично превключване
Автоматично превключване на многопосочен измервателен уред от най-ниския до следващия по-висок обхват, като процесът на превключване се повтаря до достигане на обхват, за който стойността на пълната скала не се превишава.
Автоматично изключване
Автоматичното изключване предпазва батерията, като след определено време на неактивност спира функционирането на уреда.
Подсветка на дисплея
Задното осветление на дисплея е важно предимство за всяко устройство, което го притежава. Благодарение на него се увеличава видимостта и четливостта на екрана, като по този начин уредът е много по-подходящ и надежден при малка околна осветеност и продължителна употреба.
Коефициент на запълване
Работният цикъл е частта от времето, през което даден компонент, устройство или система се управлява и извършва работа. Цикълът на запълване може да бъде изразен като съотношение или като процент. Да предположим, че едно устройство работи за 1 секунда, след това се изключва за 99 секунди, след това отново се стартира за 1 секунда и така нататък. Задвижването работи за 1 от 100 секунди или 1/100 от времето, а неговият работен цикъл е 1/100, или 1%.
Ниско ниво на батерията
Индикацията за ниско ниво на батерията е полезна функция и предупреждава потребителя, когато захранващата батерия на уреда трябва да бъде заменена с нова. Така винаги ще разполагате с функциониращо устройство готово за употреба.
Задържане на стойност
Функцията за задържане на измерената стойност е полезна при извършване на моментни измервания. Така чрез натискането на бутона "HOLD" ще стопирате показанията на дисплея.
Температура (°F/°C)
Измерването на температурата се прави в градуси (°). Мерната единица приета от система SI е Целзий (°C), но тя също може да бъде измерена и по Фаренхайт (°F). Като точката на замръзване на водата 0 °C е равна на 32 °F, а точката на кипене 100 °C се равнява на 212 °F.
Максимална измерена стойност
Функцията "MAX" показва най-голямата достигната стойност по време на направеното измерване.
Безконтактно откриване на напрежение
Безконтактият тестер на напрежение (NCV) е функция, която открива протичащо напрежение по проводници или в консуматори, без да се налага свързването на сонди към уреда и изследвания обект.
Смарт функция
Смарт функцията автоматично открива и визуализира величини като: AC / DC напрежение, съпротивление, непрекъснатост и др.
Максимална / минимална стойност
Натиснете бутона MAX / MIN, за да се покаже максималната стойност на четене сред измервателните данни, на дисплея се появява символът “MAX”. Натиснете бутона отново, символът “MIN” се появява на дисплея и ще покаже минималната стойност на отчитане сред данните от измерването, натиснете бутона отново, за да се върнете към нормален режим.
USB интерфейс
USB интерфейсът позволява свързването на уреда с други устройства и по този начин става възможен обмен на данни и стойности на измерваните величини.
Средна стойност
Функцията AVG показва средната стойност от направените измервания.
Лазер
Уредът разполага с лазер.
Инфрачервен термометър
С инфрачервения термометър можете лесно и бързо да извършвате измервания на температурата, без да се налага да докосвате обекта.
Записване на данни
Тази функция позволява запаметяването на данни от измерванията в устройството.
Диференциално изчисление
Уредът разполага с функция за диференциално изчисление на стойностите.
Светлинна индикация
Устройството има вградена светлинна индикация с разнообразно предназначение.
Измерване на пусков ток
Функция, която дава възможност на уреда да измерва пусков ток.
Работно осветление
Вградено работно осветление, което дава допълнително удобство при работа в среда с недостатъчна околна осветеност.
Относително измерване
Функция за показване на относителна стойност на измерването.
Калибриране на нулата
Устройството разполага с функция за калибриране спрямо нулевата стойност.
True RMS
Измерване на несинусоидални сигнали
Тест на логическо ниво
Уредът разполага с функция за тест на логическо ниво.
Проверка на мрежов кабел
Функция Network Cable Check за проверяване на мрежови кабели.
Телефонна проверка
Функция за проверка на телефонна линия.
Тестов сигнал
Функция за тестване на комуникационни мрежи с тонален сигнал.
Wireless
Безжичен сигнал за предаване на данни или тестване на сигнал.
Тест за батерии
Тестът за батерии е удобна функция за установяване изправността на различни по вид батерии.
Относителна влажност (%RH)
Съотношението на действителното количество водна пара, присъстваща във въздуха при дадена температура, към максималното количество, което въздухът може да поддържа при тази температура. Относителната влажност се изразява като процент. 0% показва, че въздухът е 100% сух.
Осветеност
Измерване на околната осветеност, благодарение на вграден сензор.
Измерване силата на звука
Измервателното устройство отчита шума във фабрики, училища, офиси, летища и др. Може да се използва и за проверка на акустиката на студиата, сцени и инсталации за озвучителна система.
Транзистор hFE
Функция за проверка на транзистор. hFE е коефициент на усилване по ток на транзистора.
Честота (Hz)
Най-често срещаната единица за честота е херцът (Hz). Честотата на вълната може да бъде изчислена чрез разделяне на скоростта на вълната с дължината на вълната. Така че, ако времето, което е необходимо за преминаване на вълната, е 1/2 секунди, честотата е 2 в секунда. Ако това отнема 1/100 от час, честотата е 100 на час.
Температура (°C)
Измерването на температурата се прави в градуси (°). Мерната единица, приета от система SI, е Целзий (°C). Точката на замръзване на водата e 0 °C, а точката на кипене 100 °C .
Прекъсвач на верига при земно късо съединение
Прекъсвачът на верига при земно късо съединение е устройство, което изключва електрическа верига, когато открие, че токът тече по непреднамерен път, например през вода или човек. Използва се за намаляване на риска от електрически удар, който може да причини спиране на сърдечната дейност или изгаряния при хората. Той също може да предотврати пожар, в случаи когато неизолиран проводник докосне метал или друг вид проводник на електричество. Изходен ток - 4 до 6mA (стандартно), време за реакция - 25ms (стандартно).
LED източник на светлина
Функцията L.S. позволява измерването на източници на LED светлина.
Площ
Пресмятане на площ.
Пикова стойност
Функцията "PEAK" дава възможност уредът да измерва пикови стойности.
Двуполюсно измерване
Режим на двуполюсно измерване.
Триполюсно измерване
Режим на триполюсно измерване.
Дефектнотокова защита
Дефектнотоковата защита (ДТЗ) е устройство, което изключва електрическата верига, когато открие, че токът протича по непреднамерен път, например през вода или човек. Използва се за намаляване на риска от електрически удар, който може да причини спиране на сърдечната дейност и изгаряния. Изходен ток: 5 ~ 30mA (за стандарт) време за реакция: 25 ~ 40ms (за стандарт)
RS232 Интерфейс
Устройството разполага с комуникационен интерфейс RS232.
Индуктивност
Индуктивният елемент, наричан още бобина, е пасивен двуполюсен електрически компонент, който превръща електрическа енергия в магнитно поле, когато през него преминава електрически ток. Този елемент обикновено се състои от електрически проводник, който се навива в бобина. В SI единицата на индуктивност е хенри (H). Бобините имат стойности, които обикновено варират от 1 µH (10−6H) до 1 H.
Коефициент на диелектрично поглъщане
Измерване на DAR Коефициент на диелектрично поглъщане.
Индекс на поляризация
Автоматично показване на индекса на поляризация.
Заключване
Функция за заключване не устройството.
Обороти в минута
RPM представлява броя пълни завъртания (обороти), направени около ос. Използва се за измерване на скоростта на въртене на различни механични части.
Влажност
Функция за измерване на влажност, което е количеството водна пара във въздуха и е доста съществена характеристика на климата.
Индикатор за състоянието на батерията
Уредът разполага с индикация за нивото на батерията.
А/С честотно претегляне
Режими на А и С честотно претегляне на звука.
Бързо / бавно измерване
Режими на бързо и бавно измерване.
Четириполюсно измерване
Режим на четириполюсно измерване.
Двуполюсно измерване на съпротивление (AC)
Режим на двуполюсно измерване на съпротивление (AC).
Дву/четириполюсно измерване на съпротивление (DC)
Режим на Дву/четириполюсно измерване на съпротивление (DC).
Щипки за измерване
Уредът разполага с щипки за безконтактно измерване на стойности.
Компенсация на проводника
Устройството разполага с RK измерване с компенсация съпротивлението на проводника.
Часовник
Устройството разполага с часовник за показване или отмерване на времето.
Кубични фута за минута
Уредът измерва количеството въздух в кубични футове преминаващи за една минута.
Кубични метри в минута
Уредът измерва количеството въздух в кубични метри преминаващи за една минута.
Кубични метри в секунда
Уредът измерва количеството въздух в кубични метри преминаващи за една секунда.
Фут за секунда (скорост)
Измерване на скоростта - фута в секунда (ft/s).
Километра в час (скорост)
Измерването на скоростта в система SI се прави в мерната единица метра в секунда (m/s), но доста разпространена единица за измерване е също километра в час (km/h).
Възел (скорост)
Възел е единица за скорост, която е равна на една морска миля измината за един час и се обозначава с (kn) или (kt) идващо от knot.
Метър в секунда (скорост)
Измерването на скоростта в система SI се прави в мерната единица метра в секунда (m/s), което е изминаването на разстоянието от един метър за времето от една секунда.
Мили в час (скорост)
Миля в час е мерна единица за скорост използвана на-често в САЩ и Велокобритания, тя се изразява със съотношението на броя сухопътни мили за време от един час.
Фут за минута (скорост)
Измерване на скорост - фут в минута.
Самопроверка
Функция за самопроверка.
Фактор на мощност
Факторът на мощността (PF) на източник на променлив ток е отношението на активната мощност към пълната мощност във ватове. Коефициентът на мощност прием стойност от 0 до 1.
Активна мощност
Активната мощност е консумираната такава , която се използва в електрическата верига и се измерва в kW или MW.
Акивна енергия
Уредът разполага с функция за измерване на активна енергия.
Привидна мощност
Уредът разполага с функция за измерване на привидна мощност.
Реактивна мощност
Уредът разполага с функция за имерване на реактивната мощност.
Аларма за неправилно свързване
Уредът разполага с функция сигнализираща при неправилно свързване.
Обем
Пресмятане на обем.
Нивелир
Нивелир
Температурен коефициент
Температурен коефициент
Нискочестотен филтър
Нискочестотен филтър
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с общите условия Разбрах